HOẠT ĐỘNG DỄ DÀNG

Với IntelliChlor, bạn có thể chọn một trong năm cấp độ xử lý. Chỉ cần nhấn nút, và bạn đã hoàn thành.